Grilled Combo

Specialized Grade A ไจแอนท์กริลล์คอมโบ ซุปเปอร์กริลล์คอมโบสเต็กฮัมเบิร์กไก่ + สเต็กปลาดอลลี่, พอร์คช็อป + สไปซี่ชิกเก้นสเต็ก, สเต็กฮัมเบิร์กไก่ + สไปซี่ชิกเก้นสเต็ก, พอร์คช็อป + สเต็กปลาดอลลี่