นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Hungry Nerd Bangkok (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) ซึ่งในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) จะชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม และนำไปใช้ทำอะไร ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความชะเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

1. เราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร

ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

เนื่องจากเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับเราเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความยินยอมของท่าน

ในบางกรณี เราอาจมีการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน

  • ประเทศและจังหวัดที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา
  • ข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์ที่ท่านเข้าใช้งาน เช่น ชื่อและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ความละเอียดหน้าจอ
  • ชื่อและรุ่นของเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาต หรือตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเท่านั้น เราจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ปฏิบัติงานของเรามิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเรา และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ และเราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็น

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อท่านด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

  • เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ เก็บรวบรวมความชอบ (preference) ของท่าน และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับท่าน
  • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านงานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบว่าเราจะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

6. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ (url) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องถูกกำกับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แทน

7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

8. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อหรือแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ contact@hungrynerdbangkok.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2565